۰۰۰۱   پدیده همدلی یکی از فرایندهای بسیار پیچیده، با اهمیت و کلیدی در روانپزشکی و علوم رفتاری است .از یک سو  توانایی درک دیدگاه، آگاهی از حالات درونی و احساسات دیگران یک دستاورد  بزرگ مغز انسان است که به کمک مجموعههای از فعالیتهای گوناگون بدست می آید   .از سوی  دیگر، بسیاری از اختلالات رفتاری  و بیماریهای روانپزشکی با نوعی آسیب در این فرایند همراه هستند  .رواندرمانگران نیز بخوبی نشان دادها ند که ایجاد همدلی و شکل گیری آن یکی از کلیدی ترین عناصر موفقیت درمانهای روانشناختی است .این امر درباره حالاتی چون سمء مصرف مواد مخدر، اختلالات شخصیت و کنترل تکانه، نزاعهای بین فردی، خانوادگی و زناشویی حتی پر رنگ تر می شود .در ضمن بخش عمدهای از رفتار  کلان بشری در سطح اجتماع نیز با توانایی و همچنین   تمایل شهروندان به درک منظر دیگران عجین شده است . با توجه به اهمیت همدلی، در این مجممعه آموزشی مطالب زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند: تعاریف و ابعاد گوناگون همدلی شکل گیری ” پدیده سرایت هیجان و حالات ابتدایی همدردی در حیوانات و انسان ها ” مدارهای مغزی درگیر در همدلی شواهدی از تفاوت همدلی در گروه های مختلف از جمله افراد مبتلا به سایکوپاتی سنجش همدلی تفاوت های جنسیتی و اجتماعی طرحواره ها و شکل گیری همدلی نگرش انتقادی برخی دیدگاه های رایج درباره ی رفتارهای ضد اجتماعی   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید