mokri (4) ذر حال حاضر ۱/۱ میلیارد سیگاری در جهان وجود دارد و در دقیقه ۱۰ میلیون نخ سیگار دود می شود بنابراین در هر روز بالغ بر ۱۵ میلیارد نخ استعمال می گردد مصرف دخانیات رفتاری مشکل ساز و مرگبار است و سالانه ۵ میلیون نفر جان خود را به دلیل عوارض مستقیم آن از دست می دهند   .مرگ و میر ناشی از سیگار به تنهایی بیش از مجموع تلفاف ناشی از بیماری ایدز، مصرف   الکل و مواد مخدر، قتل و خودکشی است  .در واقع استعمال دخانیات بزرگترین عامل قابل پیشگیری  مرگ در انسانها است  .با وجود عوارض ناخوشایند و علاقه بسیاری از مصرف کنندگان به قطع   مصرف، بدلیل اعتیادزایی بالای نیکوتین، اکثر اقدام کنندگان به طور غم انگیزی شکست میخورند   . مصرف دخانیات در گروه بیماران روانپزشکی و معتادان به مواد مخدر حتی شدیدتر بوده و بخش    عمده ای از کوتاهی عمر این گروهها نه بواسطه بیماری اولیه بلکه در اثر همبودی مصرف دخانیات   است  .در سالهای اخیر دستاوردهای مهمی هم در حوزه پیشگیری و هم در درمان وابستگی به   نیکوتین حاصل شده است  .در این مجموعه آموزشی بعد از اشاره نسبتاً مبسوطی به تاریخچه و روند  شکل گیری استفاده از دخانیات در قرن بیستم، عوارض مصرف، ویژگیهای اعتیادی نیکوتین  و   سنجش وابستگی به آن، انواع پروتکلهای درمان دارویی و غیر دارویی و اثربخشی آنها، بحث شده   است .بخشی نیز به درمان جایگزین با نیکوتین و سیگارهای الکترونیکی اختصاص یافته است   . برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید