mokri (22)   مواد محرک دسته متنوعی از ترکیباتی هستند که توسط بشر مورد سوء مصرف قرار می گیرد . برخی از این مواد مانند کوکایین طبیعی بوده و از راه کشت گیاهِ آن به دست میآیند  .در مقابل  بخش عمده ای از مواد محرک در کارخانه ها و آزمایشگاهها از پیشسازها سنتز میشود  .در میان  مواد صناعی میتوان از آمفتامین، متامفتامین، متی فنیدیت و اکستازی  نام برد  .مطالعات انسانی و حیوانی  نشان داده اتد که اتواع مواد محرک اثر مشابهی بر بدن و ذهن داشته و تفاوت ها بیشتر در   قدرت، سرعت و طول زمان اثربخشی است  .همه مواد محرک باعث افزایش ا ترژی، کاهش خواب     افزایش هوشیاری، تقلیل   حس خستگی، کاهش اشتها و احیناً افزایش میل  جنسی می شو ند    .طی سالهای اخیر استفاده از این مواد در منطقه خاورمیانه  بویژه ایران افزایش داشته است و متامفتامیین   (شیشه  )به یکی از ترکیبات بسیار دردسرساز تبدیل  شده است  .اکثر درما گران فعال در طب اعتیاد  و همچنین روا نپزشکان و روا شناسان شاغل  در سایر حوزه های درماتی، روزانه به موارد متعددی از    وابستگان به مواد محرک برخورد میکنند  .همچنین پسیکوز  تاشی از این مواد، خود به معضلی در  صحنه روا نپزشکی و بهداشت روان مبدل گردیده است  .در این مجموعه آموزشی تلاش شده ضمن   معرفی انواع مواد محرک، به عوارض مصرف و علایم ترک مصرف اشاره شود  . برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید