۰۰۰۱ درمان نگه دارنده در طی ۱۰ سال اخیر در ایران رشد قابل توجهی یافته است بنا به گزارشات وزارت بهداشت در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ مرکز درمان نگدارنده با متادون در کشور فعال بوده و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان را پوشش می دهند  این درمان ظرافتهایی است که به جرات می توان گفت بدون رعایت آنها این مداخله نه تنها برای معتادان کمک کننده نخواهد بود بلکه نارضایتی ایشان و خانواده هایشان را به همراه خواهد داشت انتخاب مناسب بیمار توجیه دقیق فلسفه درمان نگه دارنده القا آهسته و محتاطانه رسیدن به دوز بهینه  ارائه خدمات روانشناختی همراه اجتناب از افزایش بی رویه دوز آموزش صحیح بیمار و ترسیم نمایی جامع از فرآیند درمان از این زمره اند در این مجموعه آموزشی تلاش شده تا تجارب چند ساله این جانب در درمان نگه دارنده به درمانگران منتقل گردد محتوای این ساعت با پروتکل  مصوب وزارت بهداشت تا حد امکان هماهنگ گردیده است این مجموعه ای مکملی است بر دوره های ۱۴ روزه آموزش درمان نگه دارنده که توسط مرکز ملی مطالعات اعتیاد و سیار مراکز دانشگاهی معتبر  ارائه می گردد از آنجایی که بخش عمده مشاوره با بیماران متادونی توسط روانشانسان مراکز صورت می گیرد مشاهده این اثر آموزشی نه تنها به پزشکان بلکه به کلیه مشاوران و روانشناسان مراکز متادون توصیه می شود برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید