۰۰۰۱   برای درمان وابستگی به مواد مخدر، مداخلات روانشناختی متعددی ابداع گردیده است .تعداد این مداخلات که توسط طیف گستردهای از درمانگران از جمله پزشکان، روانپزشکنان، روان شناسان، مشاوران، روانپرستاران و مددکاران و حتی گروههای خودیاری ارائه میگردد بر صدها پروتکل و راهنمای درمان بالغ میگردد .با وجود تنوع اینگونه اقدامات درمانی، در اکثریت قاطع آنها فرایندها و تکنیکهایی بصورت ثابت مشاهده میشود .در واقع غالب درمانها دارای اجزا مشترک و واحدی هستند .آشنایی با این ارکان و اصول ثابت برای هر درمانگر اعتیاد، صرف نظر از رویکرد مورد استفاده الزامی است .به همین دلیل در جریان این مجموعه آموزشی سعی شده اهم  مداخلات و نکات ضروری مشترک در درمانها مورد بحث قرار گیرند .برخی عناوین و مباحث موجود در این اثر عبارتند از :شکل گیری انگیزه برای شروع درمان، موانع ورود به درمان، درمان اجباری معتادان غیر علاقمند به ترک، مداخلات جانسونی و اصول راغب سازی بیماران برای قطع مصرف، مبانی شکل دهی ارتباط صحیح درمانی، رازداری، رفتار حرفه ای و اصول برخورد با معتادان، آزمایش ادرار و جایگاه آن در درمان، ارزیابی و پایش مراجعان، اصول برخورد با خانواده ها، مولفه های درمان های موفق در اعتیاد، درمان هدفمند و ساختار یافته .آشنایی با محتویات ای اثر آموزشی جهنت کلیه درمانگران حوزه اعتیاد ضروری بوده و لازمه یادگیری مهارتهای تکمیلی و تخصصی بعدی است .   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید