۰۰۰۱   قطع ناگهانی مصرف دراز مدت مواد افیونی با بروز شدید علایم ناراحت کننده همراه است . مدیریت این علایم و قابل تحمل تر کردن آنها توسط مداخلات طبی، سمزدایی نامیده میشوند . وابستگان به مواد افیونی در طی عمر خود به دفعات اقدام به ترک میکنند و گاهی برای کنترل این علایم به مراکز درمانی مراجعه می نمایند .در اکثر روشهای سمزدایی، تلاش بر کاستن شدت علایم است .البته در بعضی مداخلات درمانگر به نیت کوتاه ساختن دوره ترک، بصورت متناقض بر شدت علایم محرومیت میافزاید .در جریان این مجموعه آموزشی موارد زیر به تفکیک مورد بحث قرار میگیرند: -علایم محرومیت در وابستگی به مواد افیونی – سنجش و اندازم گیری علایم محرومیت – مبانی نظری و عملی  سمزدایی –  سمزدایی با کلونیدین (آگونیست های آلفا ۲) –   سمزدایی با متادون -سم زدایی با بوپره نورفین از جمله آشنایی با اثرات این دارو و القای آهسته بیماران بر روی آن –  سمزدایی به کمک آنتاگونیست (نالوکسان و نالترکسون )شامل روشهای  سریع و فوق سریع   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید