۰۰۰۱ رواندرمانی عقلانی عاطفی رفتاری محصول فکری آلبرت الیس (۱۹۱۳-۲۰۰۷) است وی اعتراف می کند که از یکسو در دوران کودکی و نوجوانیِ خود از مشکلات اضطرابی گوناگون رنج بردهاست و از سوی دیگر بعنوان یک درمانگر، الگوی درمانی رایج دوران جوانیِ خود یعنی مداخلات مبتنی بتر روانکاوی را ناموفق دیده است .به همین دلیل با دور شدن از درمانهای مرسوم، به خلق این مداخله اقدام کرده است .او روش ابداعی خود را بسیار موثرتر از مداخلات دیگر دانسته و حتی معتقد استت که زندگی فردی وی نیز بواسطه آن متحول شده است .به اعتقاد عده کثیری از درمانگتران، روان درمانی عقلانی عاطفی رفتاری اولین رواندرمانی شناختی است و الیس قبل از آرون بک مبانی ایتن گونه مداخلات را پایه ریزی کرده است .در این مجموعه آموزشی علاوه بر بحث درباره خاستتگتاه رواندرمانی عقلانی عاطفی رفتاری، ارکان آن توضیح داده شده و کاربردهای درمانی آن مطرح میگردد . از دیگر مباحثی که در این مجموعه خواهید دید :باورهای غیر عقلانی، دو اختلال بنیادین شنتاختتتی در انسانها، سبک و شرایط درمان، تفاوت درمان الیس با رواندرمانی شناختی بک، دیدگاه التیتس درباره ناخودآگاه، تعابیر دینامیک و مسئله مقاومت و بالاخره پدیده خوشبختی و راه دستیابی به آن به اعتقاد الیس.   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید