۰۰۰۱این مجموعه مشتمل بر حدود ۵ ساعت و نیم تدرس با بیان مبانی رفتارگرایی و تبین نظریات واتسون و اسکینر و یافته های اولیه آنها اغاز می شود و با مروری بر شرطی سازهای کلاسیک و عامل شکل دهی رفتار خاموشی اصول تقویت و تغییر رفتار ادامه می یابد در قسمت بعدی بحث این مجموعه آموزشی بر پدیده های چون   ،blocking   ،renewal   ،resurgence   ،reinstatement.  inhibition و نظریات معاصر اضطراب و فوبیا و رفتارهای اجتنابی متمرکز می شود اشاره به کارهای ماری کاور جونز  .  هوبار  ماورر و جوزف ولپه و ادنا فووا  صورت گرفته و اصول مدرن رفتار درمانی به بحث گذاشته می شود در بخشهای دیگر این اثر، روش هایی چون حساسیت زدایی، غرقه سازی، مواجهه و کاربردهای آنها  در اختلالات  اضطرابی مرور میشوند   .کنترل خویشتن، مهارت های مقابله ای، فعال سنازی رفناری، آرام سازی از جمله سایر مباحث  مطرح شده هستند . این اثر جهت دستیاران روانپزشکی، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره و سایر علوم رفتاری  و همچنین درمانگران فعال در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر توصیه می شود   .لازم به یادآوری است که تکنیک های اختصاصی برای درمان وابستگی به مواد مخدر در این مجموعه پوشش داده نشده و در مجموعهای مجزا و اختصاصی بحث  خواهند شد برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید