۰۰۰۱   فهرستی از محتویات این بسته آموزشی: -سروتونین و متابولیسم آن در پایانههای عصبی − فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروها − کاربرد داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین در افسردگی − با یکدیگر در درمان افسردگی مقایسه اثربخشی انواع داروهایSSRI − سایر کاربردهای داروهای مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین − در اختلال وسواسی-جبری و اختلالات اضطرابی استفاده از SSRI − عوارض جانبی داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین − نکاتی بالینی در استفاده و تجویز − مسئله خودکشی و داروهای مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین −  دوزهای بهینه داروهای SSRI − نگاهی نقادانه به تجویز گسترده داروهای ضدافسردگی