۰۰۰۱   خودزنی یکی از رفتارهای مخرب و مشکل آفرین در روانپزشکی است  .ماهیت این رفتار از خودکشی و اقدام عمدی در پایان دادن به زندگی متمایز بوده و هدف از آن ارضاء طیف وسیع و ناهمگونی از تکانه ها و نیازها را در بر میگیرد شیوع اقدام عمدی در مجروح سازی خود بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ در صدهزار تخمین زده می شود در طی بیست سال اخیر شیوع این رفتار به ویژه در نوجوانان افزایش یافته است و گاهی ماهیت خرده فرهنگی پیدا کرده است این پدیده به خصوص در مراجعان به مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر شیوع بالایی دارد و گاهی به صورت یک چالش برای مشاوران و درمانگران در می آید .چه در اوج مصرف و چه در هنگام ترک بسیاری از معتادان اقدام به خودزنی میکنند و آثار آن را بر بدن خود دارند .به همین دلیل مشاهده این اثر آموزشی به کلیه درمانگران فعال در حوزه اعتیاد و همچنین مشاورانِ گروههای سنی نوجوانان اکیداً توصیه میگردد .برخی مباحث این اثر عبارتند از: -الگوهای مختلف خودزنی ارزیابی و شیوع شناسی آنها − زمینه سازهای بیولوژی و روانشناختی آسیب به خود − مداخله در رفتارهای خودزنی و پیشگیری از آن − نکاتی بالینی در باب برخورد با مبتلایان   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید