۰۰۰۱     انزجار، اشمئزاز یا چندش یکی از حالتهای پیچیده و جالب هیجانی است  .این حالت در حوالی ۳ سالگی بتدریج در کودکان شکل میگیرد  .در تمامی انسانها کم و بیش وجود دارد و انعکاس آن به حالت خاص در چهره مشاهده میگردد  .برخلاف حالاتی چون غمگینی، خشم، ترس واضطراب  پدیده چندش کمتر مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری بوده است  .تنها در سالهای اخیر است که  بررسی دقیق آن، هدف مطالعات علوم اعصاب و روانشناسی و روانپزشکی قرار گرفته و  ابعاد آن روشن گردیده است  .بعنوان مثال مشخص شده که بخش عمدهای از چندش واکنش آموخته شده به اجسام و اموری است که تداعی کننده مسمومیت یا عفونت هستند  .این تداعی ها به شیوه  ظریف از بزرگترها به کودکان منتقل می شوند  .بخش مهم دیگری در چندشها بر امور جنسی  متمرکز است  .انزجار از تداعیهای جنسی مرتبط با محارم و همچنین رفتارهای غیر قابل قبول برای جامعه، به شیوه ای مشابه در کودکان شکل میگیرد و زمینه ساز اخلاق جنسی میشود  .بالاخره حس انزجار از زیر پا گذاشتن اخلاق در کنار سایر پدیدهه ای چندش آور تثبیت میگردد  .در این لوح آموزشی ابتدا ویژگیهای این هیجان و ابعاد آن مورد بحث قرار گرفته سپس ارتباط آن با قضاوت های اخلاقی مطرح می شود  .مکانیسم انتقال این هیجان بصورت اخص و سایر هیجانها بصارت عام  در ادامه لوح  بیان شده و تاثیر آن در تصمیم گیریهای اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید