۰۰۰۱   فهرستی از محتویات این بسته آموزشی: تاریخچه شکلگیری مفهوم انزال زودرس − مفهوم  IELT و تبدیل آن به شاخص عمده در تشخیص و درمان − ابعاد مختلف روانی، شناختی و رفتاری مشکل ساز در اختلالات انزال − ارزیابی و ابزارهای سنجش- طبقه بندی و معیارهای تشخیصی − آسیب شناسی و علل پسیکوفیزیولوژیک − نقش عوامل بیولوژیک از جمله ژنتیک، عفونت، التهاب و ضایعات سیستم عصبی −  عوامل هیجانی، شناختی و بین فردی در بروز اختلال مرکزی در زمان انزال − ، مواد افیونی و بیحسکنندگان موضعی  دارودرمانی توسط SSRIs − مبانی رفتاردرمانی و مداخلات غیر دارویی   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید