mokri (37)   از حدود  ۷ هزار سال پیش  بشر به صورت هدفمند اقدام به تولید الکل مینماید  .جالب آنکه به احتمال زیاد باستانی ترین کانونهای تهیه الکل از راه تخمیر در ایران بوده و عکس روی جلد نیز متعلق به یکی از خمرههای باستانی منطقه حاجی فیروز تپه   است  .شواهد گوناگون پزشکی وجود  دارد که از همان ابتدا مصرف این ماده با عوارض و پدیده ی وابستگی در عدها ی همراه بوده است و   در واقع بشر بیش از چند هزار سال است که از اثرات این ماده آگاه شده، استفاده کرده و رنج برده  است  .با توجه به تاکید وزارت محترم بهداشت بر ارائه درمانهای طبی جهت وابستگان به الکل، در   این مجموعه آموزشی تلاش شده تا درمانگران با اثرات اتانول، عوارض آن بر بدن و ذهن، راه  هکای  ارزیابی شدت مصرف و مبانی روانشناختی وابستگی به آن آشنا شوند  .بخشی از مجموعه نیز به  روشهای ترک وابستگی و سمزدایی، راههای دارویی و روانشناختی جلوگیری از عود و کاهش آسیب ناشی از مصرف اختصاص یافته است . باور اینجانب بر این است که این اثر آموزشی مشتمل برحدود ۷ ساعت تدریس راهنمای مناسب   برای درمانگران حوزه طب اعتیاد بوده و به روانپزشکان، پزشکان و روانشناسان جهت تقویت دانش  نظری و مهارتهای علمی توصیه میشود  .بویژه اینکه بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر و  بیماران روانپزشکی بصورت توام از سوء مصرف اتانول رنج میبرند   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید