۰۰۰۱   اختلال وسواسی جبری یکی از بیماریهای شایع و مهم در روانپزشکی است .توجه به اعمال اجباری و همچنین افکار مزاحم تاریخچه طولانی و پر فراز و نشیبی در طب دارد .آشنایی با این بیماری و سیر تحول اندیشه ما درباره آن بسیار ضروری است .آنچه در این مجموعه مشاهده خواهید کرد: تاریخچه اختلال وسواسی جبری و تعاریف و اصطلاحات کلاسیک روانپزشکی درباره آن − ویژگیها و نمای بالینی اختلال وسواسی جبری ازجمله پدیدارشناسی وسواسها و اجبارها − همه گیر شناسی، سیر بیماری و ارزیابی بالینی − سبب شناسی بیولوژیک و شناختی-رفتاری − دارو درمانی و میزان اثربخشی انواع داروها − رواندرمانی با تاکید بر مداخلات شناختی و رفتاری − مرور اجمالی و مقایسه انواع مداخلات درمانی با یکدیگر − افکار مزاحم و مسئله کنترل فکر − روشهای کارآمد و مخرب در مهار افکار − طیف اختلالات وسواسی جبری − اعمال تکانهای و رفتارهای لذتبخش در مقابل رفتارهای وسواس گونه   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید