۰۰۰۱ تلاش گردیده علاوه بر ارائه تاریخچه ای از تکامل مفهوم اختلال خلقی، تحول درک ما از علامت  شناسی، طبقه بندی و سبب شناسی آن به بحث گذاشته شود  .همچنین دیدگاه بیولوژیک در مقابل  دیدگاه کنشگرا درباره ماهیت  بیماری های خلقی به نقد کشیده و به برخی مطالعات  کلیدی درباره درمان و الگوی بهبودی علایم اشاره شده است  .سر فصلهایی که در این اثر آموزشی مورد بحث قرار گرفته اند به قرار زیر هستند: مفاهیم پایه در اختلالات خلقی، تاریخچه اختلالات خلقی در روانپزشکی، شکل گیری مفهوم  نِوروز در روانپزشکی و خاستگاه دوگانه بیماری افسردگی و ماهیت  یگانه و دوگعنه افسردگی و اضطراب مدلهایی  برای تبیین و سبب شناسی افسردگی −  اختلالات افسردگی :علامت شناسی، طبقه بندی و تشخیص −  اختلال دوقطبی :علامت شناسی، طبقه بندی و تشخیص −  نقدی بر ماهیت بیماری افسردگی و اشاره به دیدگاه مخالفان طبی سازی آن −  مرور پژوهش هایی در باب علایم اختلالات دوقطبی و افسردگی و طیف های وابسته     برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید